BMM logo

सादर करत आहोत व्यावसायिक, शैक्षणिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, मनोरंजक, गंभीर अशा विविध छटा.

बृहन्महाराष्ट्र मंडळ तुम्हाला भेटायला उत्सुक आहे.

नव्या क्षितिजाला गवसणी घालायची आयुधं तुम्ही इथे मिळवाल; आणि हे सर्व करताना जुनी नाती बळकट करत नवी जुळवाल.

मग येणार ना? रेजिस्ट्रेशन लवकर करा.

If you have any concerns or questions, please feel free to contact us:

Contact us email contact@bmm2024.org

SUBSCRIBE

Stay Connected